banner

Yapı

 • Ürün Kodu: 9789755110004
 • Stok Durumu: Tükendi
 • Değerlendirme: 0 Yorum
 • Barkod: 9789755110004
  Basım Tarihi: 2021
  Boyut:  27x20
  Dil: Türkçe
  ISBN: 
  Kapak: Karton Kapak
  Sayfa Sayısı: 163
  Yayınevi
  Yazar

130.00 TL


ÖNSÖZ
Yapı dersi ve tatbikatına ait not ve detay levhaları, uzun senelerden beri program gereğince hazırlanmış fakat maddi imkânsızlıklar yüzünden şimdiye kadar yayınlanamamış ve ancak 1966 senesinde alınan bir karar gereğince buna imkân verilmiştir.
Güzel Sanatlar Akademisi Yapı Kürsüsü şimdiki şekli ile ilk olarak İ930 senesinde kurulmuş ve önce Prof. H. Poelzig, vefatı üzerine de Prof. M. Schneer kürsüye başkanlık etmişlerdir. Nihayet 1936 senesinde asaleten kürsünün başına getirildim. Semih Rüstem Temel, Ziya Kocamemi ve Zeki Sayar yabancı memleketlerde bulunduğum sene¬lerde vekâleten kürsüye nezaret etmişlerdir. O tarihten beri M. Ali Handan, Maruf Önal, Muhteşem Gjray, Turgut Cansever, Utarit Izgi, Ferzan Baydar, Mahmut Bir, İlhan Türegün, Hamdi Şensoy, Vahit Erhan» Gündüz Gökçe» Tan Oral, Öktem İren, Özer Erenman ve Aydan Akoba kürsüde Asistanlık yapmışlardır. 1941 senesinde Yapı Dersinden ayrı İnce Yapı ismiyle kaplama ve doğrama konularını ele alan ikinci bir kürsünün kurulmasına lüzum görülmüş ve kürsünün başına M. Ali Handan getirilmiştir. Onu Utarit Izgi takip etmiş ve çalışmaları bugüne kadar yürütmüştür.
Uzun seneler boyunca yapılmış olan hazırlık çalışmaları, ders notları ve detay modelleri Akademi yangınında yok olmuştur. O tarihten sonra yeniden hazırlanan bu malzeme,, yüzlerce levha şeklinde toplanmıştır. Bu levhaların dışındaki metin kısmı ise M. Ali Handan tarafından derlenmiş, fakat yayınlanamamıştır. Şimdi detayları yayınlayacak durumda olduğumuzu memnuniyetle kaydederken, yayının tespit ettiğimiz program gereğince, yani' her sömestrde yeni bir serinin basılması şeklinde ikmal edilebileceğini ümit ettiğimizi de ilâve etmek isterim.
İlişik programda görülebileceği gibi, örnek levhalar yapı tekniğinin geleneksel ve modem kısımlarını içine al¬maktadır. Yabanca literatürde bu konunun her sene daha genişleyen bir ölçüde ele alındığı bilinmektedir. Ancak bu yayının bolluğu ve farklı standartlarda olması öğrencilerin bunlardan istifadesini güçleştirmektedir. Yayınladığımız lev¬halarla bu eksiğin giderilmesine ve aynı zamanda mahalli imkân ve tekniğe daha uygun detayların sunulmasına çalışılmıştır. Bu arada daha ileri bir tekniğin icabı olan detaylarda,, gittikçe gelişen yerli yapı Ve malzeme endüstrisinin verdiği imkânlar göz önünde tutulmuş, bunların yanında eski duvar ve tonoz örgüleri ve ahşap çatkılarının da bir mimari bilgi çerçevesi içine girmesi gerektiği düşünülerek bunlara da yer ayrılmıştır. Detay levhalarının yanında mi¬mari teknik resim» tarama ve kotlama esaslarını gösteren farklı ölçeklerde örnek projelerin de ilâvesi faydalı görül¬müştür. Bunlar yapı atelyelerinin çalışma örnekleridir.
Bir mimarın kuvvetli bir yapı tekniği bilgisine sahip olması lüzumuna inananlardanım. Hatta daha ileri gide¬rek ve bilhassa memleketimizin durumunu göz önünde tutarak mimarın her şeyden evvel iyi bir inşaatçı olması ge¬rektiği fikrini savunduğumu belirtmek isterim. Modern metotlar kadar daha ilksel ve dolayısıyla geleneksel metotlara hakim olunması lüzumu üstünde de durulmalıdır. İyi bir mimarın ancak salim ve sağlam bir yapı tekniğine da¬yanabileceği en fazla bizim için unutulmaması lâzım gelen bir gerçektir,
Yayınlanan bu seride daha ziyade basit ve geleneksel yapı detaylarına yer verilmiştir. Daha ileri ve özel teknikli yapı detayları ise sonraki serilerde yer alacaktır. Levhaların hangi sıraya girecekleri yanlarındaki işaretlerle belirtilmiş¬tir. öğretim programında da aynı işaretler bulunmaktadır. Levhaların ayrılabilecek şekilde düzenlenmiş olmaları daha kolaylıkla kullanılabilmeleri ve gerektikçe ayrı dosyalar teşkil etmeleri içindir.
Bu serinin yayınlanmasında mevcut malzemeyi derleyen yayın işlerini yürüten Gündüz Gökçe’nin büyük emeği ol¬muştur. Kendisine burada candan teşekkür ederim.
Yapı Kürsüsü Başkanı
SEDAD H. ELDEM


YAZAR HAKKINDA
Sedat Hakkı Eldem, Türkiye'de Mimarlığın önde gelen isimlerinden biridir. 1908 İstanbul doğumlu olan Sedat Hakkı Eldem, Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi (1928). Okulu birincilikte bitirdiği için kendisine verilen üç yıllık burstan yararlanarak Fransa, İngiltere ve Almanya'ya gitti; Auguste Perret, Hans Poelzig gibi mimarlarla çalıştı. 1931de Türkiye'ye döndü ve Ankara'da, Cumhuriyet döneminin birçok önemli yapısını tasarlayan İtalyan Mimar Guilio Mongeri'nin bürosunda çalıştı. 1932'de İstanbul'a dönerek kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders vermeye başladı. Buradaki öğretim üyeliği görevini, 1978'de emekli oluncaya değin sürdürdü. Sedat Hakkı Eldem, 1930'lu yıllarda Avrupa'da gelişen ve yeni kurulan Cumhuriyetle Türkiye'de de etkili olan ulusalcılık akımları doğrultusunda, ulusal bir mimari üslup oluşturma düşüncesindeydi. Bu amaçla 1933'te Güzel Sanatlar Akademisi'nde Milli Mimari Semineri’nin düzenlemesine öncülük etti. Bu çalışmalarını, daha sonra yönetimini üstlendiği Böleve kürsüsünde de sürdürdü. Bu dönemde gelişen mimari düşünceleri Ulusal Mimarlık üslubu adı altında dönemin tasarım ilkelerini oluşturdu.
Eldem, özellikle Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yy saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine yaptığı araştırmalarla, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük edenlerden biri oldu. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili kuruluşlarda da çalışmalar yaptı.
İstanbul'u içindeki yapılarla çok iyi tanımasıyla ün yapmış olan Eldem 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeni'nde, 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nda görev aldı. Ayrıca II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948'de Lozan'da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği'nde de Türkiye'yi temsil etti.
Mimarlık alanında yaptığı çalışmalar yanında araştırmaları ve mimarlık eğitimine katkılarıyla çağdaş Türk mimarlarının en önemlilerinden biri olarak kabul edilen Sedat Hakkı Eldem'e 1982'de Sedat Simavi Vakfı Mimarlık ve Kent Planlaması Ödülü, 1983'te Küftür ve Turizm Bakanlığı Büyük Ödülü, 1986'da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü verildi. 1988'de TMMOB Mimarlar Odası'nın I. Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında büyük ödüle layık görüldü.
Çağdaş Türk mimarisinin önde gelen isimlerinden Sedat Hakkı Eldem 7 Eylül 1988'de İstanbul'da öldü.


İÇİNDEKİLER
TEMELLER
Genel prensipler ve zemin du¬rumu,
Yığma binalarda temel taban¬ları,
Karkas binalarda temel taban¬ları,
Düşük mukavemetli zeminler¬de kullanılan temel çeşitleri (Kuyu, Kazık, radye gibi). Temel izolasyonları ve sokl de¬tayları.
DUVARLAR
Yığma yapıda genel prensipler, taşıyıcı ve bölücü duvar kalınlıkları,
Moloz ve kırma taş duvarlar, Kesme taş duvarlar ve kapla¬malar,
Beton dökme duvar,
Kerpiç ve tuğla duvarlar, Briket, blok tuğla ve benzeri elemanlarla teşkil edilen duvar¬lar.
AÇIKLIKLAR
Açıklıkların teşkilinde genel prensipler,
Lento, kemer ve söveli açıklık¬lar.
Eşikler ve denizlikler.
BACA VE KANALLAR
Baca ve kanalların cins ve pren¬sipleri,
Tuğladan baca örgüleri. Prefabrike elemanlarla teşkil edilen bacalar.
TONOZ VE KUBBELER
Tonoz ve kubbelerde genel ya ps prensipleri.
Tonozlar,
Kubbeler.
DÖŞEMELER
Kagir döşeme cinsleri ve genel prensipler,
Volta, beton, betonarme ve prefabrike elemanlarla yapılan döşemeler.
Ahşap döşeme ve kirişlemeler.
AHŞAP YAP!
Ahşap yapıda genel prensipler, Ahşap yığma yapılar.
Ahşap çatkı yapılar.
MERDİVENLER
Merdivenlerde planlama pren¬sipleri, basamak, sahanlık ve balansman düzenlemesi, Merdivenlerde yapı prensipleri, İç merdivenler,
Dış merdivenler ve teras basa¬makları.
ÇATILAR
Çatı planlamasında genel pren¬sipler.
Çatılarda yapı prensipleri, Bağlamasız ve çakılı çatılar, Oturtma bağlamalı çatılar, Asma bağlamak çatılar,
Çeşitli çatı planlan.
ÇATI ÖRTÜLERİ
Çatı örtülerinde genel prensip¬ler.
Çeşitli çatı örtüleri.
TERAS ÇATILAR
Teras çatılarda genel prensip¬ler.
Üzerinde gezinilen teras çatı¬lar.
Üzerinde gezilmeyen teras ça¬mlar.
DERE VE OLUKLAR
Dere ve oluklarda genel pren¬sipler.
Yağmur oluk ve boruları, çe¬şitli dere ve baca dipleri, Teras çatılarda yağmur iniş bo¬ruları.
BETONARME KARKAS YAPI
Betonarme karkas yapıda ana prensipler, kolon ve eksenlerle kiriş sisteminin tayini, Betonarme karkas yapıda dış duvarların teşkili,
Betonarme karkas yapıda iç bölmelerin teşkili.
Betonarme karkas yapıda cep¬he teşkilleri,
Perde duvarlar,
Betonun kıymetlendirilmesi, çıplak beton yapı sistemleri.
YAPIDA CAM ELEMANLAR
Cam duvarlar,
Işıklı tavanlar.
İLERİ TEKNİKLİ YAPILAR
Çelik iskelet yapı, Prefabrike yapı sistemleri.
YAPI PROJESİ

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi