banner
Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri

Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri


350.00 TL


Kültür mirası, koruma ve restorasyon alanlarında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen isimlerinden Prof.Dr. Zeynep Ahunbay’ın, Türkiye’deki mimarlık okullarının temel başvuru kaynaklarından olan Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon kitabının tamamlayıcısı niteliği taşıyan yeni kitabı Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri 'nin 2. baskısı YEM Yayın’dan çıktı. Prof.Dr. Zeynep Ahunbay, yeni kitabı Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri’nde, çağdaş koruma uygulamalarını yönlendirmek için geliştirilen uluslararası ilkeleri, yaklaşımları irdelerken; bir yandan da oluşturulması gereken bilimsel altyapıyı açıklamaya çalışıyor. Zeynep Ahunbay, seçtiği ulusal ve uluslararası örneklerle, tarihi yapıları tanımaya, hastalıklarını teşhise ve koruma ilkelerine dayalı doğru seçimler yapmaya yardımcı olacak bilgiler paylaştığı kitabı hazırlama gerekçesini şöyle özetliyor: “Ülkemizin zengin kültür mirasının korunması için adeta bir seferberlik yaşanıyor. Devletin sorumlu kuruluşları yanında, belediyeler, sivil toplum örgütleri kültür varlıklarının korunmasına kaynak sağlamaktalar. Halkın kültür mirasına sahip çıkması, korumayla ilgilenmesi, gönüllü, bilinçli çabalar yürütülmesi olumlu gelişmeler. Dileğimiz, iyi niyetle girişilen onarımların bilgiyle desteklenmesi, vasıflı ekiplerce özen ve sabırla yürütülerek, başarılı sonuçlar elde edilmesidir.  Restorasyon, basmakalıp bilgilerle, sıradan işçilikle yapılan basit bir tamir işi değildir. Başarıya ulaşmak için sistematik bilgiye, analitik gözlem yetisine sahip disiplinlerarası ekiplerle çalışılmalıdır. Koruma eyleminin aşamalarının planlanması, uygulamaların yönetimi ve izlenmesi mesleki deneyim ve birikim gerektirmektedir. Nasıl anatomi bilmeyen bir hekime insanları ameliyat etme yetkisi verilmiyorsa, tarihi yerleşmenin katmanları, bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmayan, geleneksel yapı malzemelerini, tekniklerini, tarihi yapı tiplerini, taşıyıcı sistemleri tanımayan, karşısındaki tarihi yapıyı okuyamayan bir mimar veya mühendise de kültür mirası emanet edilmemelidir.  Kültür mirasını koruma, bilgi ve deneyim gerektiren bir konudur. Genç mimar ve mühendislerin alanda karşılaşacakları sorunlara hazırlanmaları, konuları bilimsel yöntemlerle inceleme ve eleştirel bir bakışla değerlendirme yetisi kazanmaları önemlidir. Seçeneklerin titizlikle irdelenmesi ve değerlendirilmesi alışkanlığı edinilmelidir. Bilgi, sabır, özen ve sevgiyle yaklaşılması ve incelenmesi gereken kültür varlıklarını koruma alanına yönelen gençlere başarılar diliyorum.” Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri, “Türkiye’de Koruma Uygulamaları Yapan Kurumlar; Yetki Alanları ve Çalışma Yöntemleri”, “Koruma Teknikleri İle İlgili Uluslararası İlkeler”, “Koruma Eğitiminde Temel İlkeler”, “Koruma Teknikleri”, “Arkeolojik Alanların Korunması” ana bölümlerinden oluşuyor. Ayrıca kitabın sonunda verilen “Uluslararası Tüzük, İlke, Belge, Bildirge ve Kılavuzlar” ile “Sözlük” bölümleri ise kültür mirasını koruma konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler için rehber niteliği taşıyor. İÇİNDEKİLER 9             TÜRKİYE’DE KORUMA UYGULAMALARI YAPAN KURUMLAR; YETKİ ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 21          KORUMA TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI İLKELER 26          Venedik Tüzüğü 42          Venedik Tüzüğü’nü İzleyen Uluslararası Sözleşme ve Tüzükler (1964-2018) 67          KORUMA EĞİTİMİNDE TEMEL İLKELER 78          Koruma Konusunda Yaygın Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları 83          KORUMA TEKNİKLERİ 86          Tarihi Yapılarda Görülen Bozulmalar, Nedenleri ve İncelenmeleri 88          İç Nedenler 91          Dış Nedenler 96          Hasarların İncelenmesi ve Belgelenmesi 98          Hasarların İncelenmesinde Kullanılan Teknikler 102        Sürekli Bakım ve Risklere Hazırlık 102        Sürekli Bakım 107        Risklere Hazırlık 112        Sağlamlaştırma 112        Zeminle İlgili Sağlamlaştırma Çalışmaları 114        Malzemelerin Konservasyonu - Sağlamlaştırılması 121        Taşıyıcı Sistemin Sağlamlaştırılması 129        Bütünleme 137        Bütünleme İçin Malzeme Temini ve İşçilik 139        Sağlıklılaştırma - Rehabilitasyon 145        Yeniden Kullanım - Uyarlama 156        Temizleme 156        Kent ve Yapı Ölçeğinde Temizlik 158        Kirli Yüzeylerin Temizliği 159        Taş Yüzeylerin Temizliği 161        Demir Öğelerin Temizliği 161        Ahşap Yüzeylerin Temizliği 163        Yeniden Yapım - Rekonstrüksiyon 171        Çağdaş Ek 173        Taşıma 181        ARKEOLOJİK ALANLARIN KORUNMASI 184        Arkeolojik Sitler İçin Koruma İlkeleri 185        Türkiye’de Arkeolojik Mirasın Yasal Koruma Altına Alınması ile İlgili Düzenlemeler 186        Koruyucu Envanter ve Tescil Çalışmaları 189        Mülkiyet Sorunları 190        Bayındırlık Projeleri 190        Arkeolojik Sitlerde Turizm ve İmar Faaliyetleri 191        Araştırma, Belgeleme, Sürekli Bakım 194        Koruyucu Çatılar 195        Yeniden Yapım - Rekonstrüksiyon 196        Çağdaş Kullanımlar 197        Alan Yönetimi 198        Arkeolojik Mirasın Geleceği İçin Öneriler 201        EKLER: ULUSLARARASI TÜZÜK, İLKE, BELGE, BİLDİRGE VE KILAVUZLAR 201        Ek 1. Venedik Tüzüğü (1964) 203        Ek 2. Savaşta Yok Olan Anıtların Yeniden Yapımı ile İlgili Dresden Bildirgesi (1982) 204        Ek 3. Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi (ICOMOS, 1990) 207        Ek 4. Anıtların, Yapı Gruplarının ve Sitlerin Korunması ile İlgili Eğitim ve Öğretim İçin Kılavuz (ICOMOS, 1993) 209        Ek 5. Nara Özgünlük Belgesi (1994) 211        Ek 6. Segesta Bildirgesi (1995) 212        Ek 7. Anıtların, Yapı Gruplarının ve Sitlerin Belgelenmesi İçin İlkeler (ICOMOS, 1996) 215        Ek 8. Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü (ICOMOS, 1999) 218        Ek 9. Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (ICOMOS, 1999) 220        Ek 10. Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (ICOMOS, 1999) 221        Ek 11. Özgünlük ve Kültürel Mirasın Rekonstrüksiyonu Üzerine Riga Tüzüğü (2000) 222        Ek 12. Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (ICOMOS, 2003) 224        Ek 13. Duvar Resimlerinin Korunması / Restorasyonu İçin İlkeler (ICOMOS, 2003) 227        Ek 14. Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri (ICOMOS, 2011) 233        Ek 15. Endüstri Mirası Sitleri, Yapıları, Alanları ve Peyzajlarının Korunması İçin ICOMOS-TICCIH Ortak İlkeleri - “Dublin İlkeleri” (2011) 236        Ek 16. Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (ICOMOS, 2017) 240        Ek 17. Kamusal Arkeolojik Alanların Yönetimi İçin Salalah Rehberi (ICOMOS, 2017) 245        Sözlük 249        Kaynakça   ZEYNEP AHUNBAY HAKKINDA 1970’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu; akademik yaşamına 1971’de aynı Fakültenin Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü’nde başladı. “Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonrası, 1609-1690” konulu doktora çalışmasını Prof. Doğan Kuban yönetiminde 1975’te tamamladı. 1977-78 öğretim yılında İngiltere’nin York Üniversitesi’nde koruma yüksek lisans programına katılarak, “Side’de Arkeoloji ve Koruma” konulu tezle diploma aldı. Emekli olduğu 2013 yılına kadar İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin Restorasyon yüksek lisans, doktora programlarında ders verdi, tez yürüttü. İstanbul Medreseleri ve Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları üzerine araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Korumaya yönelik yayınları arasında Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (1995), Dünya Mirasında Türkiye (2006) adlı kitabın İstanbul bölümü, Cultural Heritage of Turkey (2009), İstanbul’da Kentsel Mimari (2011), Selimiye Mosque and Its Social Complex (2012), Istanbul: A World Heritage Site (2012), Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri (2019) adlı eserler sayılabilir. Türkiye’de ve yurtdışında (Bosna-Hersek, Kosova, Suriye) koruma proje ve uygulamalarına katılmış; 2002-16 arasında Bosna Hersek Ulusal Anıtlarını Koruma Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır. 1999-2005 arasında ICOMOS Türkiye başkanlığı görevini üstlenmiş; Mısır, İran ve Sudan’a Dünya Mirası raporları değerlendirme raporları yazmak üzere UNESCO uzmanı olarak görevlendirilmiştir. Eşi Prof.Dr. Metin Ahunbay’la birlikte İstanbul’da Kara Surları (1992-94), Ayasofya (1994-2000) ve Zeyrek Camii (2001-04) restorasyonlarını yürüterek kentin Dünya Mirasının korunmasına katkıda bulunmuştur.

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi