banner
Kent ve Planlama

Kent ve Planlama


250.00 TL


Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama, KentselTasarım, Kentsel Planlama’nın öncü isimlerinden Prof. Hüseyin Kaptan’ın anısınıyaşatmak ve onu gelecek kuşaklara da tanıtmak amacıyla hazırlanan Hüseyin Kaptan’a Armağan - Kent ve Planlama kitabı YEM Yayın’dan çıktı.

Kent ve Planlama kitabı “Kaptan Hoca”ile birlikte çalışmış, planlamış, üretmiş, yolu kesişmiş değerli akademisyen vetasarımcıların çalışmalarından oluşuyor. Üretken, yaratıcı ve paylaşımcı kimliğiyle tanınan Hüseyin Kaptan’a ilişkin kalıcı bir akademik iz bırakmak adına hazırlanan kitap, Türkiye’de planlama alanındaki başvuru kaynağıihtiyacına yanıt verme hedefi de taşıyor.

Bu amaçla beş ana bölüm altında bir arayagetirilen özgün içeriğin, merkezi ve yerel kamu yetkilileri, akademisyenler,tasarımcılar, plancılar, araştırmacılar, öğrenciler vb. tüm “plancılar” içinyol gösterici bir başucu kitabı olması umud ediliyor.

Editörler İclal Dinçer ve Zeynep Enlil, böyle bir çalışmayı yayıma hazırlamagerekçelerini ve kitabın içeriğini şöyle anlatıyorlar:

Bukitap, Türkiye planlama tarihinde iz bırakan; ne kadar uygulamacı ise bir okadar da özgün bilimi üreten; iyi bir öğretmen ama her zaman da bir öğrenciolmasını bilen, yeni bilgiyi hep arayan ve hep aratan, evrensel ama bir o kadarda yerel; herkes için özgür, demokratik, eşitlikçi, adil yaşamlar ve kentler kurmayıhayal eden Prof. Hüseyin Kaptan’a armağandır. “100 yaşıma kadar yaşayacağım, yapacak daha çok işim var” diyenKaptan Hoca, sevdiği şeyleri yaptı, severek yaptı. Bir Don Kişot gibi inancıiçin sonuna kadar tek başına mücadele etti; yeri geldi planlama alanındakolektif üretim için yol açtı, öncülük etti, birçok kişiye değdi, bazı şeylerideğiştirdi. Bir dönemi açtı, kapatmasını da bildi... Değiştiremeyeceğinibildiklerini (insanları, kurumları, sistemi) ise arkasında bıraktı, dönüpbakmadı... Ne kadar mücadeleci olsa da, zamanı geldi, şapkasını alıp gitmeyibildi...

4Ocak 2018 Perşembe günü ailesinin, öğrenci ve çalışma arkadaşlarının,sevdiklerinin, dostlarının, meslek camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşenhüzünlü, duygu yüklü bir törenle Yıldız’dan Kaptan Hocamızı uğurladığımızdabiliyorduk ki, bu kadar yürekten, içten sevgi ve saygıyı somut bir ürünedönüştürmek gerekir. İşte bu duygu ve düşünce sonunda kendisiyle yakın çalışmışdostlarının katılımlarıyla elinizdeki bu kitap ortaya çıktı. Yazı yazmakisteyenlerin ilgilendikleri konular o kadar çeşitliydi ki, bir tema vererekkısıtlamak yerine kendisi gibi herkesi kucaklayan geniş bir çağrıya çıktık. Bukitapta yer alan makalelerden daha fazla sayıda özet geldi; ancak bazılarıtamamlanamadı. Umuyoruz ki yeni kitapların yolunu açacak onlar…

Makalelertamamlandığında günümüzde kent planlama şemsiyesi altında toplanabilecekülkenin temel şehircilik konularını derinlemesine ele alan özgün çalışmalarınüretilmiş olduğunu gördük. Bu çalışmalar; Planlamanın Kavramları; PlanlamaHukuku ve Kurumsal Yeniden Yapılanma; Tarih, Kültür, Miras; PlanlamadaYenilikçi Yaklaşımlar; İstanbul’un Dönüşümü ve Planlama; İstanbul’da Kıyı ve Turizm olarak gruplanabiliyordu. Bu bağlam içinde kitabın adı, Prof. HüseyinKaptan’a Armağan üst başlığıyla Kent ve Planlama olarak benimsendi. Bu, KaptanHoca'nın hem kişiliğine uygun kapsayıcı bir başlıktı hem de makalelerinçeşitliliği bunu gerektirdi.

Kitap üç özel makaleyle açılıyor: Yıllarca birlikteçalıştıkları Emre Aysu ve Zekai Görgülü’nün yazıları “Kaptan Hoca” için hemkişisel bir belgeleme hem de Türkiye’nin planlama tarihine ipuçları vermesiyleçok değerli. Sevgili Doğu Kaptan bu kitabın hazırlanmasında bize hep destekoldu; bir babaya ve bir ustaya duyulan saygının ve hayranlığın harmanlandığıbir yazı ile yanımızda oldu.

PlanlamanınKavramları bölümündeki beş makaleden birincisinde Ayda Eraydın,“Kentsel Çeşitlilik: Neden Planlama İçin Önemli?” sorusunu soruyor. Eraydın’ınbu sorusunu yeni tartışma eksenleri yaratan üç makale takip ediyor: ZeynepEnlil, İclal Dinçer, Burcu Can Çetin tarafından hazırlanan “PlanlamadaMüdahale, Regülasyon ve Yatırım İkilemleri: İstanbul Üzerinden BirDeğerlendirme”; Emrah Altınok’un kaleme aldığı “İllüzyon Planlaması ya daPlanlama İllüzyonu: 2000 Sonrası Dönemde Kentleşmeye Bütüncül Bir Bakış”;Mehmet Hakan Uzbek’in hazırladığı “İktidar, Kimlik ve Mekân: Hegemonikİktidarın Mekân Düzenlemeleri ve Kimlik” başlıklı yazılar dönemin kavramlarıüzerinden kentsel planlama penceresini aralıyor. Bu bölümün son iki makalesindeRuşen Keleş, “Yüzyılın İlk Çeyreğinde Konut Hakkına Yeniden Bakmak” başlıklımakalesiyle konut hakkını ve İhsan Bilgin “İcabında Plan” makalesiyle döneminplanlama paradigmasını tartışıyorlar. Böylece bu bölüm kentlerin ve planlamanınkarşı karşıya kaldığı krizleri tanımlayarak anlamlandırmaya çalışıyor.

PlanlamaHukuku ve Kurumsal Yeniden Yapılanma başlıklı bölümde Türkiye kentplanlamasının önemli gündem maddelerinden olan üç konu ele alınıyor. ErvinSezgin ve Gülden Erkut “Kalkınma Ajansları ve Türkiye Mekânsal PlanlamaSisteminin Dönüşümü” başlıklı makale ile; Töre Seçilmişler ve Mehmet DorukÖzügül “Kentsel Girişimcilik Olgusunu Mevzuat Üzerinden Okumak: Türkiye Örneği”başlıklı makale ile; Feridun Duyguluer “İmar Mevzuatının Kentsel Yaşam veKentli Hakları Bağlamında Analizi” başlıklı makale ile bölge, kent planlama,kentsel yatırım ve kentli hakları gibi birbirinden farklı yönleriyle ele alanmecralarda sürdürülseler bile sonuçta insan ve kenti doğrudan etkileyenkurumsal ve yasal yapılanmaları birarada okuma fırsatı sunuyor.

Tarih,Kültür, Miras başlıklı bölümde okuyucunun çok geniş yelpazede vefarklı ölçeklerde kent tarihi ve koruma üzerine tartışma yürüten makaleleribirarada bulması mümkün. H. Yüksel Dinçer tarafından kaleme alınan “Şehir veKent Sözcükleri Üzerine Bir Araştırma: Hangisi Türkçe?” başlıklı makale Türkçeliteratür için önemli bir tartışma konusunu açarken Bahar Yıldırım, M. RıfatAkbulut’un hazırladığı “Bir Kentin Geçmişten Gelen İzleri: Trabzon Örneği”başlıklı çalışmaları çok zengin bir kent tarihi sunuyor. Dilek Erbey’in“Kentsel Bellek Yitimine Çare Olarak Tarihi Kentsel PeyzajYaklaşımı” başlıklı makalesi, Ayça Özmen ve Mehmet Cengiz Can’ın “UluslararasıCittaslow Hareketi ve Kurucu Cittaslow Yerleşimleri” başlıklı makaleleri,Gülhayat Arzu Erturan Topgül’ün “Bir Kentsel Müşterek Mekân Yaratma MücadelesiÖrneği Olarak Kuzguncuk Bostanı” başlıklı makaleleri kentsel koruma veplanlamada tarihi kentsel peyzaj, cittaslow, kentsel müşterekkavramlarını gündemimize getirirken Nilgün Çolpan Erkan ve Esin Ö. AktuğluAktan “Sokağın Kaybolan İşlevi ve Değişen Kimliği” başlıklı makaleleriylekimlik ve bu kimliğin kaybolması sorununu sokak ölçeğinde ele alıyorlar. Bubölümün son makalesi, M. Zafer Akdemir’in “Tipolojiye Aykırı Bir Örnek:Kemaliye/Apçağa Köyü - Yakupağa Konağı” başlığını taşıyor. Tarih Kültür veMiras bölümü Prof. Hüseyin Kaptan’ın mesleğinin ilk yıllarından itibaren hepönem vererek çalıştığı geleneksel konut tipolojilerden bu örnek ile kapanıyor.

Planlamada Yenilikçi Yaklaşımlar bölümü kitabın kentplanlamanın geleceğine ilişkin yenilikçi öneriler içermesi açısından önemtaşıyor. Bu önerilerde Şevkiye Şence Türk, Mehmet Ocakçı, Fatih Terzitarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşüm Sürecine Planlama İlke ve KriterlerininEklemlenmesi” makalesi 20 yıldır süren kentsel dönüşüm ve kent planlamailişkisini kurması açısından; Nuran Zeren Gülersoy ve Turgay Kerem Koramaz’ınmakaleleri “Afet Riskli Alanların Dönüşüm Projeleri İçin Bir Uygulama ModeliÖnerisi”nin de konuyu bir model üzerinden ele alması açısından okuyucu içindeğerli bilgiler içeriyor. Mehmet Doruk Özügül’ün hazırladığı “Türkiye’de EtkiDeğerlendirme Araçlarının Evriminde Yeni Bir Gündeme Doğru: Stratejik ÇevreselEtki Değerlendirme” başlıklı makalesi çok önemli bir planlama aracını çokkapsamlı bir içerikle analiz etmesiyle; aynı şekilde Mehmet Ocakçı, FatihTerzi, Gökçer Okumuş, Handan Türkoğlu’nun “Eskişehir Kocakır Ekolojik YerleşmePlanlaması” başlıklı makaleleri planlama-ekoloji ilişkisini kuran örnek modeldenemeleriyle geleceğin plancılarına önemli ışıklar tutuyor. Deniz Tuzcuoğlu veÇiğdem Polatoğlu’nun “Akıllı Ofisler ve Değişen Çalışma Kültürü Üzerine”başlıklı makaleleri ise geleceğin kentlerinin eğilimlerini tek yapı ve mimaribiçimlenme üzerinden ele alarak tartışıyor ve yeniliklerin kente yansımasıkonusunda okuyucuyu düşünmeye sevk ediyor.

İstanbul’unDönüşümü ve Planlama bölümü ise önceki bölümlerin kent planlamayagenel perspektiften bakışını İstanbul özeline çeviriyor ve literatürdekiİstanbul çalışmalarına katkı sunuyor. Özdemir Sönmez’in IMP deneyimi üzerindenİstanbul ve Kaptan Hoca’yı buluşturduğu “İstanbul’un Planlama Sürecinde MasalsıBir Kahraman: Profesör Hüseyin Kaptan” başlıklı makalesi hocanın yaratıcı vemücadeleci yönünü bir kez daha vurguluyor. Bu bölümde yer alan diğermakalelerden Ayşe Sema Kubat’ın kaleme aldığı “İstanbul Tarihi Yarımada:Morfogenetik Yapısı ve Değişim Süreci” başlıklı çalışması kentin tarihimerkezine odaklanırken; Fatma Ünsal “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Gerçeği ileYüzleşmek” başlıklı makalesiyle ve Ercan Koç “Yasadışı Yollardan OluşmuşMetropol: İstanbul” çalışmasıyla kent planlamanın en sancılı konusu olankentsel dönüşüm konusunu İstanbul özelinde değerlendirerek kitaba önemli biraçılım getiriyorlar. Kentin iki ana ulaşım aksını farklı perspektiflerle elealan Ferhan Gezici Korten ve Burcu Müderrisoğlu’nun “İstanbul Metropolü Doğu YakasıE-5 Koridorunda Yapısal ve Mekânsal Değişimin Değerlendirilmesi” başlıklımakale ve Bilge Ulusay Alpay ve İclal Kaya Altay tarafından hazırlanan“İstanbul 3. Boğaz Köprüsü Bağlantılarının Yerleşim Dokusuna Etkileri,Tuzla-Arnavutköy Örneğinde Bir Değerlendirme” başlıklı makale metropolüngelişiminde ulaşım işlevinin ne kadar belirleyici faktör olduğunu bir kez dahadüşündürüyor.

Son bölümün başlığı İstanbul’da Kıyı ve Turizm adını taşıyor. İstanbul’da kıyı olgusunu“Kıyının Tanımı ve Anlamı Bağlamında Kentsel Kıyı Kavramı” başlıklı makalesiyleAli Kılıç açıyor; Oya Akın ise “İstanbul’un Sosyal Profili ve Kıyı ileİlişkisi” başlıklı makalesiyle bize yeni açılımlar getiriyor; İstanbullu ilekıyının ne kadar ilişkili olduğunu sorguluyor. İstanbul için en önemlisektörlerden biri olan turizm konusuna planlama perspektifiyle bakan Elif ÖrnekÖzden’in hazırladığı “Planlarla Getirilen Turizm Kararlarının Fizik MekânaEtkisinin İstanbul Örneğinde İncelenmesi” ve Serkan Sınmaz’ın kaleme aldığı“İstanbul'da Turizm Değerleri ve Mekânsal Bir Analiz: İstanbul TurizmTopoğrafyası” başlıklı son iki makale ise, yaptıkları irdelemelerle turizminmekânla ilişkisini kurmanın yanı sıra mevcut kent planlama alışkanlıklarını dasorgulamak gerektiğini hatırlatıyorlar.

Hüseyin Kaptan’a Armağan - Kent ve Planlama başlıklıbu kitapta 34 makale ile yer alan 48 yazara, verdikleri emeklerin yanı sırahazırlık sürecindeki işbirlikleri ve yayınlanma sürecinde gösterdikleri sabıriçin çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hakan Uzbek kitabın yayınlandığınıgöremeden çok erken yaşta aramızdan ayrıldı; onun da tüm zarafetiyle bizimlebirlikte mutlu olduğunu düşünmek istiyoruz. Son teşekkürlerimiz ise kitabınyayınlanabilmesindeki katkılarından dolayı ARUP Türkiye, Türk YTONG ve tabii kiYEM Yayın’a; özellikle Mesut Kaya’ya, sabrı, çözüm üreten yaklaşımları veiçtenliği için...

Umarız Sevgili Hocamız Prof. Hüseyin Kaptan da biziizliyor ve gülümsüyordur… Ruhu şad olsun!

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi