banner
İdeal Kent Arayışında Mimari Ütopyalar

İdeal Kent Arayışında Mimari Ütopyalar


70.00 TL


 

  Doç.Dr. Ece Ceylan Baba’nın, insanlığın Antikçağ’dan bugüneideal bir yaşam alanı yaratma çabası serüvenini ortaya koyduğu yeni kitabı İdeal Kent Arayışında Mimari Ütopyalar YEM Yayın tarafından yayımlandı.

 

Her şey mevcut düzenin yerine, ideal bir yapıkurmaya duyulan güçlü bir arzu ile başlar... Önce düşsel bir kurgu olan ütopyabu arzunun dile getirilişidir. Soyut bir tasarı ancak somut bir mekânda canbulabileceğinden, istisnasız bir yere/mekâna bağımlıdır. Bu nedenle ütopyacı,halihazırda yaşadığından çok daha farklı bir mekân tasarlar. Ortaya çıkanütopya mekânı ise çoğunlukla bir kente karşılık gelir. İşte bu kentinplanlanması çerçevesinde tasarlanan, bir yaşam ve toplum mühendisliği olanütopya; ilerlemecidir, eşitlikçidir, umut vaat eder, kusursuz bir tasarımiddiası taşır, rasyonel bir düzen önerir ancak, otoriter ve totaliter birtavırla bezenmiş, mutlakiyetçi bir anlayışa da sahiptir.

Ütopyalar toplumdaki tüm çatışmaların sonaerdirildiği ideal bir evreni, modern teknolojinin yardımıyla inşa etmek;barışın, refahın ve erdemin ebedi ve evrensel olacağı bir ortam yaratmakamacını taşırlar.

Peki, tüm bu “iyi niyetli ve ulvi” tasarıların kapılarıgerçekten mutlak ideal yaşam alanlarına mı açılır?

Ece Ceylan Baba, bu sorunun yanıtını ararken,Antikçağ’dan Rönesans’a, Aydınlanma döneminden Modernizme, Postmodernizmdengünümüze kadar uzanan ideal kenti tasarlama düşüncesinin çarpıcı örneklerinipaylaşıyor. Dünyanın bilinen en eski ve ünlü ütopik kenti/ülkesi Atlantis’tenbaşlayarak; Moore’un Ütopya’sı, Haussmann eliyle Paris’te gerçekleşen yaratıcıyıkım, Howard’ın bahçe-kentleri, Corbusier’nin Çağdaş ve Işıyan Kent projeleri,Archigram’ın takılıp-sökülebilir kent tasarımları gibi çok sayıda sıra dışıönermeyi irdelerken, İdeal KentArayışında Ütopyalar’da, süregelen bu ideal kent arayışına ilişkin verilerive yaklaşımları okuyucunun değerlendirmesine sunuyor.

Ece Ceylan Baba, “ütopyanın net bir tanımdan kaçtığına” dikkatçekerek başladığı kitabında, tarihin derinliklerine uzanarak okuyucuyu,kurgulanmış ütopik yaşam alanları arasında mimari bir yolculuğa çıkarıyor.Ütopya ile başlayan ideal kenti yaratma girişimlerinin zamanla ekotopya,heterotopya ve hiper bina gibi arayışlarla süregeldiğini ortaya koyan Baba,günümüzde de süren bu çabaların sonunda birer distopyayadönüşme eğiliminde olduklarını ise şöyle dile getiriyor:

“… Kentler günümüzde, tarihte daha önce hiçolmadığı kadar farklı sınıflardan, farklı toplumsal katmanlardan, farklıinançlardan ve etnik kökenlerden oluşan, aşırı kozmopolit ve heterojenyapıdadır. Özellikle de kimlik politikalarının hiç olmadığı kadar yükseldiğipostmodern dönemde, arı bir modernist tavırla, soyut tek bir aklın kâğıtüzerinde işlevsel görünen tasarımıyla bir kent tasarlamak, artık tüm kentlileriyabancılaştıran bir distopyadan başka bir şey üretemez görünüyor. Kentler artıkiktisattaki ‘görünmez el’ gibi, bütünüyle piyasanın, dolayısıyla kentte yaşayantüm aktörlerin ortaklaşa alışkanlıkları, ekonomik yeterlilikleri, yaşamdan vekentten beklentileri, siyasi görüşleri çerçevesinde belediye ve merkezhükümetin de katkılarıyla evrilen ve sürekli oluş halinde bulunan bir organizmagörünümündedir. Modernizmin tek bir hamlede tasarlanan ve zamana sonsuza değindirenebilen, olmuş ve bitmiş, tamamlanmış ve dahası içinde yaşayanlara buyurganbir tavır gösteren kentleri, sürekli oluş halindeki genişleyen, evrilen,dönüşen yapıdaki akışkan kentlere dönüşmüştür.

Günümüz kentlerinin gereksinimleri soyut birevrensel aklı aşmış, mikro pek çok kimlikten, ideolojilerden, değişen mal vehizmet üretim biçimlerinden, farklılaşan iletişim ve ulaşım biçimlerindenetkilendikçe, hem dönüşen hem de toplumu yeniden etkileyen bir yapıyaevrilmiştir. Bir kenti masa başında tek bir aklın tasarlamasından, kentin mikroparçaları olan mikro alanların, binaların ve oluşumların tasarlanmasına geriadım atılmıştır. Kentlerin, kentlilerin ortak aklına ve değişen ortak gereksinimlerineendekslenmesi, artık mutlak düzen arayan ütopyaların yerini, kaosu yönetebilenyüzergezerliklere bırakmaktadır. Israr edilen ütopyalarda ise, tarih bize öylegösteriyor ki sonuç her daim aynı oluyor: Distopya!”

 

 

İÇİNDEKİLER

06          ÜTOPYA KAVRAMI

10          ÜTOPYANIN TANIMDAN KAÇIŞI

11          Arzu

11          Umut

12          ÜtopyaHalihazırdaki Düzene Başkaldırıdır

13          ArıRasyonellik

14          ÜtopyaBir Modellemedir

15          ÜtopyaEvrenseldir

16          ÜtopyaAlternatif Bir Düzen Sunumudur

17          ÜtopyaKusursuz bir İdealdir

18          TekAdamcılık

19          ToplumMühendisliği

19          ÜtopyaAnti-Özgürlükçüdür

21          ÜtopyaÇoğunlukla Bir Kenttir

22          ÜtopyaDurağandır

22          Ütopyaİlerlemecidir

23          ÜtopyaEşitlikçidir

24          ÜTOPYA BATI’YA ÖZGÜ BİR TÜR MÜDÜR?

 

28          İDEAL KENT ARAYIŞI

34          ANTİKÇAĞ’DA İDEAL KENT TASARIMLARI

42          RÖNESANS’TAİDEAL KENT TASARIMLARI

60          ÜTOPYANINBİR TÜR OLARAK ORTAYA ÇIKIŞI

74          İLK ÜTOPYALAR

84          AYDINLANMAÜTOPYALARI

88          ON DOKUZUNCUYÜZYIL ÜTOPYALARI

91          ÜtopyacıSosyalistler

126        Paris’te YaratıcıYıkım: Haussmann

132        MODERNİZM VEYİRMİNCİ YÜZYIL ÜTOPYALARI

 134       HOWARD’IN BANLİYÖSÜ: BAHÇE-KENT

137        ÜTOPYAYA LECORBUISER PARANTEZİ: “ÇAĞDAŞ KENT” VE “IŞIYAN KENT”

160        TAKILIP-SÖKÜLEBİLİRKENT ÜTOPYASI: ARCHIGRAM

166        POST-SANAYİTOPLUMUNDA ÜTOPYALAR

171        “DejenereÜtopyalar”: Disneyland ve Alışveriş Merkezleri

177        Kent TasarımındaDoğayı Yenmekten, Doğayı Yenilenebilir Kılmaya Geçiş: Ekotopya

186        ZihindekiTasarımın Gerçekle Yüzleştiğinde Çarpılması: Distopya

196        Kent TasarımındaHomojenliğin Aşınması: Heterotopya

199        Kenti Tek Bir BinaÖlçeğine Sığdırma Girişimi: Hiper Bina

204        SONUÇ

214        KAYNAKÇA

 

Doç.Dr. ECE CEYLAN BABA Kimdir?

Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MimarlıkBölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık AnabilimDalı’nda, doktora programını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiMimarlık Tasarım Sorunları Programı’nda tamamlayarak doktor ünvanını almıştır.

2016 yılında doçent olan Ece Ceylan Baba, Yeditepe ÜniversitesiMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi’dir. Mayıs 2017’den bu yanaaynı üniversitede Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Akademik alanda mimari ütopyalar ve distopyalar, yüksek yapılaşma,küreselleşme, kullanıcı katılımı, çevre ve kentli psikolojisi, konuttipolojileri ve loft kavramı konularında çalışmakta; inceleme, araştırma veyayınlarını bu alanlara yönelik olarak sürdürmektedir.

Yazarın, İdeal Kent Arayışında Mimari Ütopyalar’dan önceyayımlanmış, Tasarım Demokrasisi ve İstanbul (Eylül 2012) ile Loft:Modernizmden Postmodernizme Geçiş Sürecinde Loft Mimarisi ve İstanbul’dakiYansımaları (Nisan 2015) adlı iki kitabı daha bulunmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra profesyonel meslek yaşamına BabaMimarlık’ın kurucu ortağı olarak devam eden Ece Ceylan Baba, İMSAD ve TUCSAadlı sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

 

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi