banner
Bir Açılış Olarak Mekan

Bir Açılış Olarak Mekan


195.00 TL


Selim Velioğlu’nun “BirAçılış Olarak Mekan / Enclosure as a Disclosure” adlı kitabının hem içeriği hemde baskı tekniği ve kağıt seçimiyle teknik özellikleri geliştirilmişve güncellenmiş yeni baskısı YEM Yayın’dan çıktı.

 

Selim Velioğlu, son yıllarda Türkiye’de mimarlık ve tasarım eğitiminintemel başvuru kaynakları arasında yer alan kitabında, “açılış” kavramından yolaçıkarak ortaya koyduğu mimari mekân tasarımı anlayışını, “açılış”ın mekânsalbir gerçeklik olarak hayat bulmasını sağlayan beş temel kavram (çokluk, uyduöğeler, kütlesel kademelenme, avludan hayat bulma, yeşil üreten mekânsal kurgu)ışığında düşünceler, tasarımlar ve yapılar eşliğinde anlatıyor.

 

Kitabın temel özelliği ya da farklılığı, günümüzde kutuplaşmış iki ayrıküme olarak algılanan kuramsal çalışmalar ile tasarım çalışmalarınınbütünleştiği yeni bir alan açması. Ortaya konulan kuramsal yaklaşım, tamamıyazar ve çalışma arkadaşlarına ait tasarımlar ile örnekleniyor. Kitabın diğerbir özelliği de, mimar ya da tasarımcı olmayan okuyucuya mekân tasarımınıngündelik yaşam ile iç içeliğine ilişkin iletiler sunması. Kitap yoğun içeriğive sürükleyici kurgusuyla da dikkat çekiyor.

Kitabın hem sayfa hem de örnek proje sayısının artırılarak genişletilenyeni baskısında, Selim Velioğlu'nun ekip arkadaşlarıyla birliktegerçekleştirdiği konut, kültür, eğitim, spor, müze, konaklama, sanayi, yönetim,ticaret, ulaşım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı türlerinde, çeşitli ölçeklerde100'ü aşkın tasarım kitapta ayrıntılarıyla veriliyor. Aralarında Rauf DenktaşAnıt Mezarı ve Müzesi (Lefkoşa), Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezi (Bursa),Baykar Teknoloji Merkezi, MD Evi (Kırcaali, Bulgaristan), Erdal Eren KültürMerkezi, Deniz Gezmiş Parkı (Ataşehir) gibi son dönemde gerçekleştirilen farklıölçeklerde 13 yeni proje de kitapta yer alıyor.

 

Büyük bir çoğunluğu ödül kazanmış projelerin özel çekilmiş renklifotoğraflar, planlar, kesitler, görünüşler ile aksonometrik çizimlerin yanısıra projeyi anlatan açıklama metinleriyle yer aldığı kitap; mimarlar,şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, iç mimarlar için bir başvuru kitabıolmasının yanı sıra mimarlık ve tasarım öğrencilerine de projeleri inceleyerekkendi tasarım çalışmalarında yararlanabilecekleri değerli bir kaynak olmaniteliği taşıyor.

 

Selim Velioğlu, temelde mimarlığa yaklaşımını ve buradan yola çıkarak kitabıhazırlama amacını şöyle özetliyor:

 

“..... Mekânsal çevre, sıkılmış bir yumruk değil, açılmış bir elgibi olmalıdır. Kullanıcısının arkadaşı olmalıdır. Konuşkan, cömert, davetkâr,canlı ve etkileşimli olmalıdır. Özellikleri ile deneyimleyende çağrışımlaroluşturarak, onu anlamsal yolculuklara çıkarmalıdır.

Tasarım sürecinde, çevre ve içeriğe ilişkin veriler insanınfiziki, biyolojik, psikolojik, tinsel olanak ve özellikleri çerçevesindeanlamlara ve bu anlamları yansıtan, öncelikle ölçekli ve kavranabilirboyutlardaki mekânsal unsurlara ayrıştırılmalı, yaşamın anlamsal zenginliği,insana yaşama sevinci verecek biçimde, doğal ve kültürel değerler gözetilerekmekâna yansıtılmalıdır.

Mekânsal çevre tasarımı temel olarak çevre ve içerikverileri ile insani beklentiler ışığında hareketi, mekânı vekullanımı örtüşük olarak tasarlamak biçiminde tanımlanabilir. Kitaptatasarımlar üzerinden ayrıntılı olarak örneklediğim, doktora çalışmamdaortaya koyduğum ve üçlü örtüşük çözümleme yöntemi olarak adlandırdığımyaklaşım çerçevesinde; hareket, yaya ve araç dolaşımı ile ilgili tüm konularile yönlenme, algı, erişim gibi sorunları; mekân, mekânsal kimliğe ilişkin tümoransal, boyutsal, fiziksel özellikleri ve kullanım, işlev seçimi, işlevlerinyan yana gelişleri, yer, kot ve katlara dağılımı konularını içermektedir.

Üçlü örtüşük çözümleme yöntemi ile birlikte çalışmalarımızda;insani hedefler ve olanaklar doğrultusunda doğal ve kültürel değerler ilebütünleşmek ve mekânı insana yaklaştırıp “açmak” amacıyla oluşturup yineleyerekkullandığımız, tasarımlarımızı biçimlendiren beş temel kavram - mekânsal çözümvardır. Bu kavramlar tek yapı, yapı grubu, kentsel tasarım gibi farklıölçeklerdeki tasarımlarımızda, olanaklar çerçevesinde bir bütün veya bağımsızolarak kullanılmıştır. Bunlar çokluk, uydu öğeler, kütlesel kademelenme,avludan hayat bulma, yeşil üreten mekânsal kurgu olarak adlandırdığımız kavramlardır.

Özetle, tasarım anlayışımız; doğal ve kültürel değerler, çevre veiçerik verileri, üçlü örtüşük çözümleme yöntemi ve beş temel kavram çevresindebiçimlenen bir yaklaşım olarak tanımlanabilir.

Çevre ve içerik verilerinin üçlü örtüşük çözümleme yöntemi iledeğerlendirilmesi ve beş temel kavramın olanaklar çerçevesinde tümünün veyabazılarının kullanılması sonucu oluşan tasarımlar ortak bir kimliğe sahiptir.Bu ortak kimliğin ya da mekân duygusunun taşıyıcısının fiziksel unsurlar vemekânsal çevre olması ile birlikte, tasarımlar esasen düşünsel katmandabirbirlerine bağlanmaktadır. Tasarımlar sonucu görünüşe çıkan çevre ise artık,tıpkı çevrelediği insan gibi, insana, doğal ve kültürel değerlere doğruanlamsal ve mekânsal bir ‘açılış’tır. ‘Açılış’ın tasarımlarımızda hem anlamsalhem de mekânsal olarak karşılığını bulduğunu söyleyebilirim.” 

Bu kitap, gerçekleştirdiğimiz tasarımların içerdiği ortak ilke veönceliklerden temellenen bir tasarım anlayışı ortaya koymaktadır. Bu anlayışınve kitapta dile getirilenlerin yaşanılır mekânsal çevrelere ulaşılmasında yolgösterici nitelikte olduğuna inanıyorum.”

 

 

SELİM VELİOĞLU KİMDİR?

Selim Velioğlu 1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Mimar SinanÜniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında doktoraçalışmasını tamamladı. Mezuniyetinden günümüze kadar çok sayıda yapının öntasarımlarını ve uygulama projelerini gerçekleştirdi. Katıldığı yarışmalarda100’e yakın ödül kazandı. Halen tasarım çalışmalarını Erce Funda, Orkun Özüerve Ersen Gömleksiz ile birlikte sürdürmektedir.

 

 

 

Cayma ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Karaköy Kemankeş Caddesi No:31/4 Beyoğlu 34425 İstanbul
Telefon: +90 212 245 16 66
Fax: +90 212 249 08 32
Email: destek@mivkitabevi.com

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 2. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
 3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile, Garanti Bankası
  HESAP ADI: MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
  IBAN NO; TR03 0006 2000 0670 0006 2973 78
  hesabımıza ödeme yapabilirsiniz.
 1. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Yap

Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi