banner
Hakkımızda

Hakkımızda

Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi

Mivkitabevi.com, Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi’nin mimarlık sektörüne yönelik kitap satışının yapıldığı çevrimiçi mağazadır.

İktisadi İşletmenin Amacı ve Ünvanı

Mimarlık Vakfı Senedi’nde belirtilen amaç için gerekli gelir ve kaynakları üreten her türlü ticari faaliyette bulunmak üzere 20 / 08 / 2004 tarihinde “Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi” ünvanıyla kurulan işletmedir.

İşletmenin Faaliyet Konuları

  • Başta Vakfın tüzel kişi kurucusu olan TMMOB Mimarlar Odası ve şubeleri olmak üzere, kurum ve kuruluşların her türlü basım, yayın, tanıtım vb. işleri ile seminer, kongre, gezi, sergi, fuar vb. organizasyonlarını belirli sözleşme ve protokollar çerçevesinde gerçekleştirmek.
  • Aktüel, kültürel, belgesel, bilimsel ve sanatsal konularda kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, web sitesi, plak, film, fotoğraf, disket, CD, VCD, DVD üretmek, çevirmek, çoğaltmak ve yaymak; bu konularla ilgili tesisler kurmak ve işletmek, eğitim merkezleri kurmak, anılan konularla uğraşan firma ve kuruluşlarla işbirliği ve ortaklık yapmak.
  • Her türlü basım, yayın, masa üstü yayıncılık, grafik tasarım, kağıtçılık işleri ve bu işlerin üretim sürecinde kullanılan bütün mamûl, yarı mamûl, ham madde, malzeme ve donanımın üretim, ithalat ve ihracatını yapmak.
  • Yurt içinde ve dışında başta mimarlıkla ilgili olmak üzere bilimsel, sanatsal ve kültürel konularla ilgili toplantılar, geziler, sergiler, fuarlar ve ayrıca turistik geziler tertiplemek, yurt dışından turist getirmek ve yurt içinde seyahat ve konaklamalarını temin etmek; otel, motel, pansiyon, lokanta ve benzeri turistik tesisleri işletmek.
  • Basın, yayın, radyo, televizyon, sinema filmi, internet gibi her türlü haberleşme, tanıtma ve duyurma araçlarıyla her türlü tanıtım, haber ve reklamları yapmak.
  • Yukarıdaki amaç ve konularla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyonculuk, acentelik ve mümessillik yapmak, yurt içinde ve dışında bürolar ve temsilcilikler ve ajanslar kurmak, kurulmuş ajanslara üye olmak veya bu ajansları üye kaydetmek.
  • Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, aynı amaç ve konularda kurulmuş ortaklıkları devralmak, bu tür ortaklıkların paylarını veya pay senetlerini almak, tahvil almak ve satmak.
  • Yukarıda belirtilen amaç ve konular çerçevesinde taşınmaz mallar iktisap edebilmek, bunlar üzerinde inşaat yapabilmek, sahibi olduğu taşınmazları ipotek ve sair sınırlı ayni haklarla veya kira gibi şahsi haklarla takyid edebilmek, her türlü borçlanma işlemi yapmak; başkalarının taşınmazları üzerinde kendi lehinde ipotek ve sair sınırlı ayni haklar ile kira gibi şahsi haklar tesis etmek.
  • Yukarıda belirtilen amaç ve konularla ilgili olarak her türlü demirbaş, taşınır ve taşınmazları ve diğer hakları, makineleri, araç ve gereçleri, taşıt araçlarını, isim, ünvan, marka, patent, know how ve lisans haklarını tescil, iktisap etmek ve devredebilmek, bunları sınırlı ayni haklarla veya şahsi haklarla takyid edebilmek; başkalarının bu tür mal ve haklarını sınırlı ayni veya şahsi bir hakka dayanarak kullanabilmek.
  • Yukarıda belirtilen amaçlar, konular ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt ekonomisi çıkarını kollayarak yabancı sermaye ile işbirliği yapmak ve ortaklıklar kurabilmek.